image-4b5f9be3a3c27dab8d78677b25fce692d3bbf0ff796ed09fea9ce8fbc695ed17-V

Naik Motor Pecicilan, Bentur Aspal Tanpa Helm ( Serem )